Nhân chứng lịch sử
05/11/2015 01:12 05/11/2015 01:12 1440
Ông Lương Văn Can
1. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN:
 
 - Tên khai sinh: LƯƠNG VĂN CAN.
 
 - Tên thường gọi: Lương Văn Can.              Bí danh: Ôn Như, Lão Sơn.
 
 - Ngày, tháng, năm sinh: 1854.                    Giới tính (Nam, nữ): Nam.
 
 -  Quê quán: Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Thành phố Hà Nội).
 
 - Địa chỉ thường trú: Mất năm 1927.
 
 - Dân tộc: Kinh.                                                Tôn giáo: Không.
 
2. NĂM THAM GIAM HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG:
 
3/1907, tham gia các hoạt động yêu nước.
 
3. NGÀY, THÁNG, NĂM VÀO ĐẢNG:
 
Không.
 
4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BỊ BẮT:
 
1913, tại Hà Nội.
 
5. THỜI GIAN BỊ GIAM CẦM TẠI NHÀ TÙ HỎA LÒ:
 
1913.
 
6. LÝ DO RA TÙ:
 
Thực dân Pháp chuyển đi lưu đày tại Nam Vang (Campuchia).
 
7. CHỨC VỤ CAO NHẤT ĐÃ ĐẢM NHIỆM: 
 
 (trong Đảng, trong Chính quyền): 
 
- Trước khi bị bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò: Thục trưởng Trường Đông Kinh nghĩa thục. 
 
- Sau khi ra tù: Ông Lương Văn Can mở trường Ôn Như, tiếp tục dạy học và thực hiện những công việc ích quốc, lợi dân.
 
8. PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TRAO TẶNG:
 
Tên của ông Lương Văn Can được đặt cho tên đường phố, trường học ở Thành phố Hà Nội và đường phố, trường học ở một số tỉnh, thành phố trên đất nước Việt Nam.
 
9. GHI DANH TẠI:
 
 Bảng số 1, giai đoạn trước năm 1930, số thứ tự 10.
 
10. TƯ LIỆU LIÊN QUAN: 
 
 Hồ sơ nhân chứng lịch sử Lương Văn Can.
 
(Tư liệu trên hiện đang lưu tại Kho Tư liệu của Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò).

Chia sẻ: