Sáng tác trong tù
09/03/2016 12:27 09/03/2016 12:27 1135
Tết nhà pha
Trần Cung
 
Năm mới sang rồi, năm cũ qua
Đời tù mới, cũ khéo phôi pha
“Nghinh tân” lễ mễ khiêng “Tinet”  
“Bái tuế” lom khom bế “lập là” 
Mặt trái đời kia toàn mặt quỷ
Trò chơi xuân đó, thiếu trò ma.
Mùi đời nếm trải, ai sành sỏi?
Có biết mùi này, mặn nhạt a?
Tết Hỏa Lò,  1932

Chia sẻ: