Sáng tác trong tù
09/03/2016 12:22 09/03/2016 12:22 2250
Không giam được trí óc
Xuân Thủy
 
Đế quốc tù ta, ta chẳng tù
Ta còn bộ óc, ta không lo.
Giam người, khoá cả chân tay lại
Chẳng thể ngăn ta nghĩ tự do.
 
Có lúc ngươi toan đánh bể đầu
Đầu ta chẳng bể, sống càng lâu
Sống lâu ta nghĩ trăm ngàn kế
Nghĩ kế đưa ngươi xuống vực sâu.
 
Đời ta đã sẵn một con đường
Ý nghĩ ta đi khắp bốn phương
Đi đến hang sâu, vào ngục tối
Gọi hồn nhân loại, nắn đau thương.
 
Này này đế quốc, biết ta chăng?
Ngươi đã già nua, ta trẻ măng
Trái đất ngươi ôm, ôm chẳng nổi
Trời kia, ta với cả cung trăng.
 
Ngươi ơi, ngươi đã trở về già
Trời đất non sông này của ta
Cửa kín tường cao bưng bít mấy
Ta nhìn vũ trụ vẫn bao la.
 
Ta nhìn ngày mai hết đói nghèo
Hết tù hết tội, hết gieo neo
Trong ngoài bốn biển anh em cả
Ôi! Đẹp vườn xuân những nắng chiều!
 
Hỏa Lò, Hà Nội, 1938                 

Chia sẻ: